Manuál sociálního pilíře CSR (SP CSR) v reálném sociálně-ekonomickém prostředí ČR. Doplnění sociálního pilíře CSR o ekonomický rozměr diverzity - Klíčová aktivita KA3

Výstupy této KA byly realizovány - ke stažení zde:
Informační minimum o zaměstnávání osob se sluchovým, tělesným a zrakovým postižením
Informační minimum pro orientaci v okruhu nástrojů ovlivňujících podmínky pro zaměstnávání OZP
Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Popis realizace klíčových aktivit:

a) Autor. zpracování strukturovaného interaktivního MM materiálu kombinujícího psaný text s interaktivními grafy,obrazovými prvky a doprovod. animacemi,obsahujícího spec. softwarový nástroj-webovou kalkulačku ekonom. přínosu zaměstnávání OZP.
Obsah materiálu:
- Manuál obsahující vymezení SP CSR (obsah, forma, struktura,skupiny aktivit); v rámci manuálu SP CSR budoudále rozpracovány tyto aktivity podporující inkluzivní zaměstnávání:
1) zaměstnávání osob se zhoršenou pozicí na trhu práce(vč.OZP)
2) dodržování rovných příležitostí(pro znevýhodněné skupiny) v rámci dodržování lidských práv
3) firemní filantropie a dobrovolnictví
4) rozmanitost na pracovišti (diverzita)
- Shrnutí nástrojů podporujících zaměstnávání OZP v ČR;
- Srovnání těchto nástrojů v ČR a zemích EU;
- Webová "kalkulačka" pro kvantifikaci ekonom. přínosu zaměstnání OZP pro firmy působící v ČR pro otevřený i chráněný trh práce (na základě zadání konkrétních vstupních údajů);
- Stručný přehled možných dopadů využívání manuálu SP CSR ve firem. praxi(aplikace diverzity a zaměstnávání OZP ve firmách) vč.jeho pilot.ověření ve firem.praxi v ČR;
- Praktické příklady dobré praxe-konkrétní příklady přínosu aplikace SP CSR vč. diverzity a zaměstnávání OZP pro firmu(stručný popis) v zahraničí i v ČR zpracované formou scénáře MM produktu.

b) Korektury a připomínky všech partnerů projektu+odborná oponentura externím oponentem vč.následného zapracování připomínek do konečného textu. Výstup KA3,obsahující manuál SP CSR vč.jeho obsahu,formy,struktury a skupin aktivit, tvořících SP CSR, bude vstupem do materiálu,který projektové partnerství vytvoří v rámci KA7 pod názvem "Sociální pilíř CSR v praxi".

Výstupy KA3:
Autorsky připravený a zkorigovaný výuk. materiál se speciálním softwarovým nástrojem(webovou kalkulačkou)

Zodpovídá: AZZP ČR
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (CVIV, SPD ČR, OU, ČMJN, SONS ČR)+zahraniční partner.